กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
นายพรเทพ พรมตา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางจิรนันท์ ปิ่นเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบูรณา พันธุ์ธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิเชียร ชูชื่น
ครูชำนาญการ
นางสาววกนกประภา ขาวเผือก
ครูชำนาญการ
นายประภาส นันทวิสิทธิ์
ครู
นางสาววาสนา ผลาผล
ครู
 
ว่าที่ รต. อุเทน ว่าถูกใจ
ครู
นางสาวธิติญาภัคร์ โคตรสมบัติ
ครู